Lesreglement Zomer 2017

Inschrijving

Inschrijving en deelname aan de lescyclus kan uitsluitend geschieden indien de cursist het daarvoor bestemde inschrijvings- c.q. machtigingsformulier heeft ingevuld.

Cursusgeld

Zodra cursist zich schriftelijk heeft aangemeld is de cursist het lesgeld verschuldigd. Verhindering welke niet te wijten is aan nalatigheid van T.C. Oriënt ontslaat cursist niet van de verplichting tot voldoening van het lesgeld. Bij uitzondering is de cursist toegestaan om -na overleg met het bestuur - de lessen over te dragen aan derden.

Cyclus/lesduur

De zomercursus bestaat uit 18 weken verdeeld over de zomerperiode rekeninghoudend met de schoolvakanties.
Een lesuur omvat 50 minuten, een half lesuur omvat 25 minuten en anderhalf les uur omvat 75 min. De resterende tijd is bestemd voor o.a. opruimen, vegen, warming-up, pauze trainer.

Overdragen

De cursist heeft geen recht om -zonder toestemming van het bestuur - aan hem gegeven les(sen) over te dragen aan derden.
De trainer kan een door hem gegeven les niet overdragen aan derden zonder voorafgaand toestemming van het Bestuur.

Groepssamenstelling

T.C. Oriënt stelt de groepen samen en zal haar uiterste best doen om tegemoet te komen aan de wensen van de lesnemer.
Ca drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt de lesnemer bericht over de dag, tijdstip en groepsgrootte met de daarbij samenhangende lesprijs (zie lesgeld).
Indien lesnemer hier niet mee akkoord is dient de lesnemer dit binnen 2 dagen schriftelijk (email/ hard copy) kenbaar te maken (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Getracht wordt om een oplossing te vinden. Wanneer lesnemer en TC Oriënt niet tot overeenstemming komen vervalt de aanmelding.

Lesbanen

De banen (2 tot max 4) worden ter beschikking gesteld voor training, met uitzondering van de zaterdag- en zondagcompetitie en het Oriënt Dubbeltoernooi.
In principe zijn de banen 3 en 4 bestemd voor les. Iedere eerste week van de maand wordt getraind op baan 1 en 2.Indien de trainingsbanen niet bespeelbaar zijn heeft de trainer met zijn lesgroep het recht andere banen op te eisen.

Lesuitval

Bij onwerkbaar weer of onbespeelbaarheid banen geldt de volgende regeling:
Junioren: de uitvallessen worden, indien wenselijk, theorielessen.
Senioren: 1e uitvalles wordt ingehaald, 2e uitvalles komt te vervallen, de overige uitvallessen worden met een max. van 3 lessen ingehaald op een gezamenlijk overeen te komen tijdstip met als voorwaarde dat minimaal 80% van de lesgroep aanwezig kan zijn.

Bij ziekte van de trainer worden de lessen ingehaald op een samen te bepalen tijdstip met een franchise van twee weken. Eventueel zal het Bestuur trachten de lessen over te dragen aan door het Bestuur aangewezen vervanger. Indien het niet mogelijk is de lessen binnen een redelijk tijdsbestek in te halen zal na rato het lesgeld worden terugbetaald met inachtneming van het lesreglement.

1e half uur / 1e driekwart uur- resterende tijd wordt ingehaald
2e  half uur / 2e driekwart uur- les wordt als gegeven beschouwd.

Let op! Let op! Bij slechte weersomstandigheden verwijst T.C. Oriënt de lesnemer naar de verenigingssite waar een update van eventuele lesuitval z.s.m. wordt aangegeven via https://twitter.com/hashtag/tcorient.

Onsportief gedrag

De trainer heeft het recht om, zodra er sprake is van ongeoorloofd/onsportief gedrag, naar zijn oordeel de cursist te verwijderen van de les en/of te schorsen. De trainer zal dit direct melden aan het bestuur.

Privé les

Het geven van privé lessen door de trainer aan leden mag slechts geschieden op aanvraag.

Tennislessen Algemeen

Jaarlijks worden twee cursussen opgestart.

  • De eerste cursus  (zomer) wordt gegeven in de maanden april t/m september voor de duur van 15 weken (niet tijdens schoolvakanties).
  • De tweede cursus (winter) wordt gegeven van oktober t/m maart voor de duur van 22 weken in de tennishallen Carperion te Sittard en Sportcentrum te Susteren.

Onze trainers: Marc Bisschops, Ronald de Bruijn, Evelyne Dullens, Freddy Jetten en Ralph Ubachs

Meer info:

Andere Sponsoren:

Back to Top